Skip to content
503 134 815

Najbliższy kurs:

05.01.2021 godz. 16:00

ul. Andriollego 8 – Nałęczów

Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców – Artur Zasada

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców Artur Zasada

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

„ośrodek” – oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców – Artur Zasada mieszczący się w Nałęczowie przy ul. Andriollego 8.

„osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców – Artur Zasada i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.

„szkolenie” – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. ( Dz.U. nr 217 z dnia 31.paździenik 2005r.)

„umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną a ośrodkiem.

„cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.

„rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. nr 217 z dnia 31 października 2005r.)

§ 2

Warunki przyjęcia na szkolenie.

Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii:

18 lat – dla kategorii B.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.

Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców – Artur Zasada musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Bez aktualnego badania nie można rozpocząć szkolenia.

§ 3

Obowiązki Ośrodka

Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r.(Dz.U. 217 z dnia 27 października 2005r.) możliwie jak najkrótszym czasie.

W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.

Ośrodek zobowiązuje się przesłać Profil Kandydata na Kierowcę Osoby szkolonej do Starostwa Powiatowego po zakończeniu szkolenia najpóźniej 3 dni po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznej lub praktycznej, Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej:

W przypadku odwołania zajęć teoretycznych Ośrodek zobowiązuje powiadomić o tym na swojej stronie internetowej, najpóźniej 2 godziny przed planowanymi wykładami.

W przypadku odwołania zajęć praktycznych Ośrodek zobowiązuje się powiadomić o tym telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez Osobę szkoloną w umowie.

§ 4

Obowiązki osoby szkolonej

Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.

Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z instruktorem nauki jazdy.

Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.

Osoba szkolona zobowiązana jest wstawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, co do której obowiązuje ust.6 niniejszego regulaminu.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie zgodnej z zapisami zawartymi w umowie.

Ośrodek nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 5 jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.

Osoba szkolona ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.

Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§ 5

Przerwanie szkolenia

Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz.U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r.

§ 6

Opłaty

Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty są zgodne z umową. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.

Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nie oprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 500 zł, a całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 20 godziny.

W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.

 W przypadku nieuregulowania płatności za odbyte szkolenie naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.

§ 7

Postanowienia końcowe

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowej www.oskzasada.pl

W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kierownik Ośrodka

Artur Zasada

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r.